Agenda

Huisvesting vroeger.

De schoolgebouwen

Hervormde School voor C.V.O.

De eerste christelijke school in Elim. Nadat in het jaar 1900 de voorbereidingen voor een christelijke school waren gestart, verrees in 1903 dit schoolgebouw aan het toenmalige Dwarsgat (tegenwoordig Dorpsstraat). De kosten moesten geheel uit eigen middelen worden betaald. Op de voorgevel van het gebouw stond vermeld: “Ned. Herv. School voor Christelijk Volksonderwijs”. De school werd in mei 1903 in gebruik genomen. De exacte datum is niet bekend. Het gebouw telde eerst 3 lokalen. In 1923 werden er aan de achterkant 2 lokalen bijgebouwd. In 1948 kwam er een 6e lokaal bij, boven op een van de lokalen aan de achterzijde. Ook heeft er lange tijd een houten noodlokaal achter de school gestaan om het grote aantal leerlingen te kunnen huisvesten. Het schoolgebouw heeft dienst gedaan tot 14 februari 1973 en werd enige tijd later afgebroken.

School met den Bijbel

Omdat het niet zo goed boterde tussen het hervormde en gereformeerde deel van de Elimse bevolking, werd van gereformeerde zijde het plan opgevat een eigen schoolvereniging te stichten. Dit vond plaats in het jaar 1929. De bouw van een eigen school aan de Carstensdijk ging van start in 1930 en het gebouw werd geopend op 6 januari 1931. De school kreeg de naam: “School met den Bijbel”. Het bestaan van de gereformeerde school werd gekenmerkt door een voortdurende zorg om het leerlingenaantal. Vanwege dat geringe aantal leerlingen besluit het gemeentebestuur in 1983 om geen ontheffing meer te verlenen en moest de school, na een bestaan van 53 jaar, haar deuren sluiten op 1 augustus 1984. Inmiddels had er al een fusie plaatsgevonden tussen de hervormde en gereformeerde schoolvereniging. De leerlingen van de school vonden onderdak in “De Palm”. In het gebouw is nu het dorpscentrum “’t Vonder” gevestigd.

Nikielda

In 1927 werd het plan opgevat een hervormde school te stichten in “Elim-Oost”. Dit plan kreeg zijn beslag op 1 oktober 1930, toen de nieuwe school werd geopend aan het eind van de huidige Perebomenweg. Het gebouw bevatte 2 lokalen. Al in 1931 werd er een derde lokaal bijgebouwd en in 1947 werd de school uitgebreid met een vierde lokaal. In 1977 kreeg de school de naam “Nikielda”. In 1961 werd ook de pas opgerichte kleuterschool “Het Kwetternest” in het gebouw gehuisvest. Dit was mogelijk doordat een van de lokalen inmiddels weer leegstond. Op 18 mei 1987 brandde de school geheel uit, maar er werd besloten de school te herbouwen.  Op 6 april 1988 werd de hernieuwde school weer in gebruik genomen. Vanwege het teruglopende aantal leerlingen moest de school in 1995 – na eerst nog een jaar als dependance van “De Palm” dienst te hebben gedaan – definitief haar deuren sluiten. Het gebouw is nu in particuliere handen en wordt nog steeds gebruikt voor diverse activiteiten en bijeenkomsten.

De Eerste Stap

In 1936 werd de christelijke kleuterschool in Elim opgericht. De school beschikte niet over een eigen gebouw en moest de eerste 25 jaar haar onderkomen elders zoeken: de eerste jaren in diversenoodgebouwen en vanaf 1952 in “De Open Deur”. Pas op 28 mei 1964 vond de opening van een eigen schoolgebouw aan de Carstenswijk plaats. Het gebouw bevatte één lokaal. In 1970 kwam er een tweede lokaal bij. In dat jaar kreeg de kleuterschool ook de naam “De Eerste Stap”. Vanaf 1985 – toen het kleuter- en het lager onderwijs werden samengevoegd – werd het gebouw een nevenvestiging van “De Palm”. Het is dit geweest tot 1997. Toen werd het gebouw overgedragen aan de gemeente en enige jaren later afgebroken.

De Palm

Al in 1960 werd er gesproken over de mogelijkheid de oude hervormde school te vervangen i.v.m. de hoge onderhoudskosten. Het heeft 13 jaar geduurd voordat dit plan gerealiseerd kon worden. In de zomer van 1972 werd met de nieuwbouw begonnen en op 14 februari 1973 werd de nieuwe school aan de Langewijk geopend. Bij de opening werd ook een nieuwe naam onthuld: “De Palm”. In 1984 kregen de leerlingen van de gereformeerde school hier ook onderdak. Het gebouw heeft inmiddels diverse renovaties ondergaan. In 1995 vond een grondige verbouwing plaats i.v.m. de huisvesting van de leerlingen van Nikielda en de kleuters. In 1998 werd er nog een lokaal bijgebouwd. De laatste renovatie vond plaats in 2003. Toen werd er opnieuw een lokaal bijgezet en werd er een ICT-ruimte gecreëerd.